SKRB ZA OKOLJE

Delujemo trajnostno Skrb za naravno in družbeno okolje je temelj našega delovanja ter osnova dolgoročne trajnostne usmeritve družbe. Poleg usmeritve v proizvodnjo izključno recikliranih papirjev neprestano izvajamo optimizacijo vseh tehnoloških procesov, s čimer razbremenjujemo okolje. Ob tem skrbimo za dobro sodelovanje tako z zaposlenimi kot širšim in ožjim družbenim okoljem, v katerem delujemo. Le tako bomo zagotovili trajnostno delovanje in uravnotežen nadaljnji razvoj.

Ohranjamo naravo Racionalizirali smo porabo surovin, energentov in vode ter zmanjšali količino emisij snovi v okolje. VIPAP VIDEM KRŠKO obratuje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, kar je potrditev in dokaz, da z okoljem ravnamo odgovorno. Hkrati pomeni odgovornost, da bomo pri vseh okoljskih vidikih tudi v prihodnje izpolnjevali zahteve tega dovoljenja, zakonodaje in regulative ter ravnanje z okoljem nenehno izboljševali. Vzpostavili smo sistem delovanja preizkusnega laboratorija v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005, pridobili smo evropski znak za okolje, certifikat OK compost INDUSTRIAL ter vpeljali sistem kontrole produktnih skupin FSC® v skladu s certifikacijskim sistemom Forest Stewardship Council® (sledljivost lesa oz. lesnih proizvodov za odgovorno ravnanje z gozdovi), vzpostavljamo pa tudi celovit sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 14001.

Spremljamo vplive svojega delovanja Neprestano spremljamo in vrednotimo pomembne vplive naše dejavnosti na okolje z vseh okoljskih vidikov: vode, zrak, ravnanje z odpadki, sevanja, ravnanje z nevarnimi snovmi, učinkovita raba vode, energije, surovin in naravnih virov. Spremljamo dosežke in razvoj na tem področju v panogi, najboljše rešitve pa implementiramo v svoje procese. Spremljamo lastnosti izdelkov v vseh fazah proizvodnje ter na osnovi ugotovitev izvajamo ekološko-tehnološke posodobitve procesov in proizvodnih linij.

Odgovorna oseba:
mag. Justina Šepetavc
vodja ekologije in sistemov kakovosti
T: +386 7 481 13 70
E:Opravljanje laboratorijskih storitev za notranje in zunanje odjemalce:


Sektor kontrole kakovosti:

  • Laboratorij vhodne kontrole in ekologije - kontrola goriv in odpadkov, kontrola vlaknin in drugih surovin, preskušanje površinskih, procesnih in odpadnih voda in izvajanje preskušanja in postopkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (akreditacijska listina) v obsegu po prilogi; pridobljeno tudi pooblastilo.
  • Laboratorij kontrole proizvodnje (kontrola tehnološkega procesa, končna kontrola proizvodov)


Odgovorna oseba:
mag. Aleksandra Račič Kozmus
vodja kontrole kakovosti
T: +386 7 481 13 61
E:

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška 18
8270 Krško

Tel: +386 7 481 11 00
Fax: +386 7 492 20 77
e-mail:

© VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Vse pravice pridržane.